ITxPT (IT for Public Transport) är en europeisk non-profit organisation som främjar kollektivtrafik och mobilitet genom samarbete och utveckling. Mer specifikt verkar ITxPT för öppen arkitektur, datatillgänglighet och interoperabilitet mellan IT-system. ITxPT verkar främst i Europa men även andra länder i världen är medlemmar.

Data4PT är ett EU-projekt som ITxPT fått i uppdrag att driva. Projektet handlar om att underlätta utbyte av information mellan IT system inom kollektivtrafiken. Ett mål med projektet är att möjliggöra att alla medborgare får lättillgänglig och korrekt information som rör tidtabeller och resande. För att lyckas måste information utbytas på liknande sätt i alla EU-länder.

Projektet varar fram till 2023, och från juni 2022 ska verktygen som byggs göras mer publika.

Utmaning

Enligt ett EU-direktiv är varje kollektivtrafiksleverantör skyldig att rapportera in slutgiltiga tidtabeller till en nationell accesspunkt (NAP). I Sverige är det Samtrafiken som är nationell accesspunkt. När trafikdata ska in i NAP:en måste den valideras så att inga fel följer med.

Det finns ett standardformat för europeiskt kollektivtrafikdata, NeTEx (Network Timetable Exchange). NeTEx styrka är också dess utmaning. Formatet kan beskriva allt kring trafikdata och är så flexibelt att samma information kan beskrivas på en mängd olika sätt. En validator som ska hjälpa till att hitta fel när trafikdata överförs till nationella accesspunkter får med andra ord en riktigt komplicerad uppgift att lösa.

Många länder har infört sin egen nationella specifikation kring hur filformatet ska användas, så att data beskrivs på samma sätt. Själva datafilen är en XML-fil, och varje nationell profil kan valideras med hjälp av ett schema (det utgör en egen del av Data4PT -projektet, som hanteras av annan part än ConcreteIT).

Lösning

Concrete IT fick i uppdrag av Data4PT att bygga ett valideringsverktyg som utgör en viktig del i projektets framgång. Verktyget kontrollerar först och främst att filen stämmer överens med nationella profiler och scheman. Men utöver det har vi även byggt ett skript för att validera det som ett schema inte kan hantera, till exempel om olika koordinater ligger på rätt ställe. Utan Concretes verktyg skulle en koordinat för en busshållplats till exempel kunna befinna sig ute i havet utan att fångas upp som en felaktighet. Dessa olika valideringsregler ger ett stort mervärde som de nationella profilerna inte hanterar.

Resultat

ConcreteIT har hittills gjort två-tre leveranser. Det ena är grundvalideringsverktyget som gör själva valideringen. Verktyget går att använda på olika sätt. Man kan köra den i ett terminalfönster i datorn om man vill, men för att göra det enkelt har vi även byggt ett webbgränssnitt ovanpå verktyget som gör att det blir enkelt att använda. Det innebär att man laddar upp en datafil, väljer profil och sedan kör man valideringen. På så sätt får man ut om informationen är korrekt och om den inte är det var i filen det finns fel.

Under projektet, som varar fram till 2023, kommer vi att vidareutveckla verktyget. Det är vårt bidrag till en lättillgänglig kollektivtrafik i Europa och för ett mer hållbart samhälle.

 

Hållbart projekt

Koppling till Globala målen | Mål 11: Hållbara städer och samhällen

11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.