Security Logo

Har ni hittat balansen mellan människor, teknik, styrning och teknik inom informationssäkerhet?

Det är viktigt att alla inom ett företag har samma syn på riskbild. Med riskbild menar vi det hot och risker som företaget potentiellt kan utsättas för och vilka konsekvenser de kan ge. 

Vi anser att det är viktigt att utvecklare inom IT och personal ute i verksamheten har samma bild över företagets säkerhetsfrågor och de som har tagit fram och arbetar med styrning och processer kring säkerhet.

Vi kan hjälpa er att få till denna balans genom att "ta tempen" på er informationssäkerhet och i synnerhet IT-säkerhet. Vi kan därefter ge er rekommendationer om vilken målbild ni bör ha och vilken väg ni ska gå för att uppnå era säkerhetsmål.

Vi har säkerhetsarkitekter som anlitas flitigt av stora företag och statliga verk för att höja medvetandet kring IT-säkerhet. De är dessutom uppskattade föreläsare och ingår i Microsoft Extended Expert Team där de bidrar med artiklar, webcasts och annat utbildningsmaterial.

Bild

Drottninggatan 71C  |  111 36 Stockholm  |  Växel: 08-616 86 80  |  info@concreteit.se  |  Om webbplatsen